Generelt om Brædstrup Fjernvarme

Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. er et andelsselskab direkte ejet af fjernvarmforbrugerne i Brædstrup.

Brædstrup Fjernvarme ejer rørledninger og varmemålere og leverer varme til ca. 1.700 husstande i Brædstrup By. Dette svarer til ca. 95 % af byens samlede varmebehov.

Fjernvarmevandet sendes ud på nettet med en temperatur på mellem 72°C og 80°C afhængig af tidspunkt på året og udetemperaturen.

Fjernvarmens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. I forbindelse med regnskabsårets afslutning aflæses forbrugernes varmemålere og forbruget i varmeåret beregnes i MWh (Mega Watt timer). Fra 2008 aflæses alle målere automatisk via fjernaflæsning af Brædstrup Fjernvarme.

Det betyder, at den enkelte forbruger ikke længere skal aflæse målerren og indsende aflæsningerne. Derudover overvåger systemet om der sker lækager i varmesystemet i de enkelte varmeinstallationer.  

Varmeregningen består af en betaling for varmemængden i MWh, en fast betaling pr. m2 BBR-areal, samt en målerleje. Se de aktuelle satser i hovedmenuen under "Priser".

Der opkræves 4 à contoopkrævninger pr. år. Disse er til betaling den 10. i månederne februar, maj, august og november. Årsafregningen udsendes sammen med 1. opkrævning i februar.

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året - oftest i april måned. Alle andelshavere og/eller brugere har adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen annonceres i Brædstrup Avis.


Brædstrup Totalenergianlæg A/S er et aktieselskab, der er 100 % ejet af Brædstrup Fjernvarme og dermed også af forbrugerne i Brædstrup. Selskabet ejer det produktionsapparat på Fjernvarmevej 2, der producerer elektricitet og varme.